جهت درخواست بایوس تماس بگیرید لیست زیر فقط تعداد کمی از بایوس ها میباشد

Asus A555L=8=X555LD Rev 3.3 Nvidia N15V-GM-S-A2

Asus A555L=8=X555LP_Rev 1.1

Asus K555L=8=X555LD Rev 2.0

Asus K555L=8=X555LD Rev 2.0_GPU Nvidia N15V-GM-S-A2 (Geforce 820M) Bios Ver 402

Asus K555L=8=X555LD_Rev 2.0_i5

Asus X503M=8=X553MA Rev 2.0

Asus X553MA=8=Bios Ver 211

Asus X555L=8=X555LD Rev 2.0

Asus X555L=8=X555LD Rev 2.0 cpu Corei5

Asus X555LD=8=X555LD Rev 2.0 60NB0640-MB1340

Asus X555UJ=8=Bios Ver 207

Asus_D555Y=8=X555YA_Rev-2.2

Asus_F555L=8=X555LD_Rev-3.6

Asus_X555DG=8=X555DG_Bios-Ver-519

Asus_X555l=128=X555ld_Rev 2.0_(EC

Asus_X555LD=8=X555LD_Rev-3.3_NVIDIA_N16S-GM-S-A2

Asus=8=X555DG_Rev-2.0

Asus=8=X555LI_Bios-Ver-506

Asus=128=X555LD Rev 3.3 IT8585 (EC)

Asus=128=X555UJ_it8995E_(EC)

1001px rev 1.1